Komunikowanie się w zespołach, grupach roboczych, doskonalenie umiejętności tworzenia korespondencji, przygotowywanie i prowadzenie prezentacji

Cel szkolenia:

Nabycie i rozwinięcie kompetencji w zakresie skutecznego porozumiewania się, nabycie umiejętności wdrożenia efektywnej komunikacji w środowisku uczestnika szkolenia, wzrost kompetencji w zakresie korespondencji z klientem poprzez email, pisma, listy, nabycie umiejętności komunikowania się w grupie, umiejętność przygotowania i poprowadzenia prezentacji

Furious redhead businesswoman wearing suit working on line using a smart phone in a desk at office. Business problem.

Zgłoszenie chęci udziału:

Imię i nazwisko*
Adres email*
Numer telefonu*
Temat szkolenia*

Program szkolenia:

Proces komunikacji

 • Kanały komunikacji
 • Komunikacja werbalna
 • Komunikacja niewerbalna
 • Efekt pierwszego wrażenia i jego rola

Ustalenie celu

 • Do czego dążę – SMART
 • Argumentacja
 • Bariery utrudniające komunikację
 • Style komunikacji
 • Omówienie poszczególnych stylów
 • Test – jaki jest mój styl?

Aktywne słuchanie, rola i bariery w aktywnym słuchaniu

 • Techniki aktywnego słuchania
 • Typy słuchaczy
 • Komunikaty pozawerbalne
 • Odbiór komunikatu przez słuchacza

Budowanie relacji i odpowiedniego nastawienia

 • Zaufanie, empatia
 • Budowanie relacji
 • Komunikat „Ja”

Percepcja

 • Spostrzeganie – czym jest i jego rola
 • Komunikacja i ujawnianie „Ja”
 • Okno Johari
 • Kwadrat von Thuna

Trudne sytuacje w kontakcie z klientem

 • Trudny klient czy trudna sytuacja
 • Konflikt

Komunikacja poprzez inne kanały

 • Sztuka komunikacji poprzez email
 • Social media
 • Korespondencja, pisma, listy

Komunikacja w grupie

 • Podejmowanie decyzji przez grupę
 • Proces decyzyjny
 • Trudności związane z podejmowaniem decyzji
 • Wystąpienia publiczne
 • Przygotowanie wystąpienia
 • Prezentacja wystąpienia
 • Radzenie sobie z trudnościami

Podsumowanie

 • Co sprawia, że komunikacja jest skuteczna
 • Wnioski

 

Forma szkolenia: wykłady, warsztaty, ćwiczenia

Czas trwania: 16 godzin

Grupa docelowa:

Pracownicy, menedżerowie, którzy chcą zwiększyć swoje kompetencje w zakresie komunikacji.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • zwiększenie kompetencji w zakresie efektywnego komunikowania się z innymi

 • polepszenie współpracy w grupach

 • poznanie i umiejętność stosowania różnych technik komunikacyjnych

 • świadomość i umiejętność rozwiązywania konfliktów

Korzystając ze szkolenia otrzymasz:

 • komplet materiałów szkoleniowych
 • lunch
 • dostęp do całodziennego bufetu kawowego
 • imienny certyfikat ukończenia szkolenia
 • gwarancję indywidualnych konsultacji z trenerem przez 6 miesięcy od zakończenia szkolenia (telefonicznych i mailowych)

Metody szkolenia:

Trenerzy przekazują wiedzę teoretyczną angażując uczestników szkolenia do aktywnego udziału w szkoleniu

Trenerzy angażują uczestników szkolenia do przećwiczenia poznawanych umiejętności poprzez specjalnie przygotowane zestawy zadań, kreatywnych ćwiczeń i innych aktywności

Trenerzy aktywizują grupę w celu wspólnego poszukiwania nowych pomysłów, kreatywnych rozwiązań, nowych dróg.

Trenerzy stosując to narzędzie umożliwiają uczestnikom szkolenia spojrzenie na tematykę szkolenia z innej perspektywy, kreatywnie wpływając na przyswajanie nowej wiedzy.

Dyskusja jest dla uczestników szkolenia źródłem wymiany doświadczeń, możliwością podzielenia się swoją wiedzą z innymi oraz spojrzenia na problem z innej perspektywy.

Dzięki ćwiczeniom z użyciem kamery, uczestnicy szkolenia mają możliwość dostrzeżenia swoich obszarów do poprawy i aktywnego ich przepracowania.