Szkolenie ma formę intensywnego treningu, podczas którego uczestnicy nauczą się redagować różne formy korespondencji biznesowej w języku angielskim (emails, memos, CV, cover letters, MOU, job applications, letters, , presentations, publications, etc.) .

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie Effective Business Correspondence in English seminar ma formę intensywnego treningu, podczas którego uczestnicy szkolenia nauczą się redagować różne formy korespondencji biznesowej (emails, job applications, letters, presentations, publications, etc.) w języku angielskim. Metoda nauczania Effective Business Correspondence in English jest oparta na nowoczesnej kanadyjskiej metodzie nauki jez. angielskiego, tak i mówionego jak i pisanego.

 

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

Uczestnicy szkolenia:
 • Nauczą się poprawnej pisowni angielskiej
 • Nauczą się redagować różne formy korespondencji biznesowej
 • Rozwiną praktyczne umiejętności w zakresie korespondencji służbowej i biznesowej
 • Poznają zasady redagowania pism w języku angielskim
 • Poznają różnice pomiędzy stylem formalnym i nieformalnym
 • Zapoznają się z rodzajami pism korespondencji biznesowej
 • Nauczą się używać typowe zwroty wykorzystywane w korespondencji biznesowej w języku angielskim
 • Nauczą się pisać m. in.: listy formalne, maile, notatki, zapytania ofertowe, raporty, wnioski, reklamacje, CV, listy motywacyjne, itp. w języku angielskim.

PROGRAM SZKOLENIA

 • Principles of Effective Writing – zasady efektywnego pisania
 • Formal and informal English – język formalny i nieformalny
 • Appropriate style and register – odpowiedni styl i rejestr
 • Abbreviations – skróty 
  o Business letters – listy formalne
 • Writing effective CV and cover letters – efektywne CV i listy motywacyjne
 • Informal letters – listy nieformalne
 • E-mails- maile
 • Memos – notatki
 • Enquiries – zapytania ofertowe
 • Replies – odpowiedzi na zapytania ofertowe
 • Orders – zamówienia
 • Reports – raporty
 • Proposals – wnioski
 • Complaints – reklamacja
 • Adjustments – odpowiedzi na reklamacje
 • Others – inne tematy efektywnej pisowni

Wyżej wymieniony program szkolenia ma charakter informacyjny. Program szkolenia dostosowany jest do potrzeb i oczekiwań klienta. Może być wzbogacony o rodzaje pism używanych w danej branży.

METODY SZKOLENIOWE

Szkolenie ma charakter wykładów i warsztatów i w całości jest prowadzone w języku angielskim.

 • Mini wykłady połączone z prezentacją multimedialną
 • Case studies (analiza przypadków)
 • Praca indywidualna
 • Praca w parach
 • Praca w grupach
 • Ćwiczenia i gry leksykalne

Szkolenie ma na celu zwiększenie kompetencji i rozwiniecie umiejętności w zakresie prowadzenia efektywnych negocjacji w jęz. angielskim. Uczy ono specyficznych, nowoczesnych technik i strategii negocjacji. Uczestnicy zdobywają praktyczną wiedzę i umiejętności prowadzenia efektywnych negocjacji. Przeznaczone jest ono dla osób, których praca wymaga negocjacji w języku angielskim lub osób, które chcą się nauczyć techniki efektywnej negocjacji.

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie Effective Strategies of Master Negotiations in English jest całkowicie prowadzone w języku angielskim przez kanadyjskiego trenera (Native Speaker), który posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu nowoczesnych skutecznych szkoleń z zakresu negocjacji, zarządzania, leadershipu i innych, w firmach na całym świecie: w Kanadzie, USA, Austrii, UK, Francji, Niemczech, Chinach, Rumunii, Polsce, Czechach i innych. Szkolenie to ma na celu zwiększenie kompetencji w zakresie prowadzenia negocjacji zarówno w biznesie, jak i w życiu osobistym. Ma ono także na celu rozwiniecie umiejętności i nauki technik prowadzenia efektywnych negocjacji w języku angielskim. Szkolenie Effective Strategies of Master Negotiations in English pozwala także nabyć i rozwinąć umiejętności formułowania i wdrażania w życie strategii prowadzenia efektywnych negocjacji businessowych. Szkolenie prowadzone jest w charakterze warsztatowym i obejmuje praktyczną naukę technik efektywnych negocjacji.

DESCRIPTION OF THE SEMINAR:

A true seminar conducted by an experienced Canadian Business Negotiator. Anything you want in life is owned or controlled by someone else. Whenever you are in contact with another person you’re negotiating. You must structure the negotiations that they get what they want and you get what you want. This way you will be more successful in life and will remove a great deal of stress and friction. Negotiations is handling people. There are maneuvers (tactics) that take place in negotiations and in order to become an effective Master Business Negotiator you need to know them and know how to use them. An effective Master Business Negotiator negotiates by a set of rules, just like playing the game of chess. The big difference between negotiating and chess is that, in negotiations, the other person doesn’t have to know the rules. There are predictable responses to the maneuvers (tactics) that take place in negotiations. Your opponent will respond predictably to the moves that you as Master Business Negotiator will make. At the same time, you as an effective Master Business Negotiator will be able to recognize the maneuvers (tactics) that the opponent is using on you and will learn how to diffuse and/or how to eliminate them. In this seminar the participants will be learning the maneuvers/tactics to use to get what they want and the maneuvers/tactics the other side will try to use on them and how to defuse and eliminate them and in the end get what THEY want. Moreover, participants will learn how to negotiating and how to do business with Americans as well as other nationals (English, French, Germans, Koreans, Japanese, Chines, Russians, Middle Eastern, etc.).

PROFIL UCZESTNIKÓW:

Szkolenie Effective Strategies of Master Negotiations in English przeznaczone jest dla osób, których praca wymaga negocjacji w języku angielskim lub osób, które chcą się nauczyć techniki efektywnej negocjacji.

CEL SZKOLENIA

Szkolenie Effective Strategies of Master Negotiations in English jest całkowicie prowadzone w języku angielskim i ma na celu zwiększenie kompetencji w zakresie prowadzenia negocjacji zarówno w biznesie, jak i w życiu osobistym. Ma ono także na celu rozwiniecie umiejętności i nauki technik prowadzenia efektywnych negocjacji w języku angielskim. Szkolenie Effective Strategies of Master Negotiations in English pozwala także nabyć i rozwinąć umiejętności formułowania i wdrażania w życie strategii prowadzenia efektywnych negocjacji. Szkolenie prowadzone jest w charakterze warsztatowym i obejmuje praktyczną naukę technik efektywnych negocjacji.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

Uczestnicy szkolenia: Zdobędą wiedzę, czym naprawdę są negocjacje Zdobędą wiedzę na temat krytycznych elementów negocjacji Zwiększą swoje kompetencje w zakresie prowadzenia negocjacji zarówno w biznesie, jak i w życiu osobistym. Nabędą i rozwiną umiejętności formułowania i wdrażania w życie strategii prowadzenia efektywnych negocjacji Poznają i rozwiną umiejętność różnych technik prowadzenia efektywnych negocjacji Rozwiną umiejętność efektywnej komunikacji w zakresie prowadzenia negocjacji w języku angielskim Rozwiną i udoskonalą umiejętności przygotowywania celów i strategii do negocjacji w języku angielskim Rozwiną umiejętności zadawania odpowiednich pytań, inicjowania i reagowania na propozycje oraz osiągania porozumienia Poznają różne rodzaje negocjacji Poznają sposoby zarządzania i rozwiązywania konfliktów podczas negocjacji

Program: Effective Strategies of Master Negotiations in English

PART I: Playing the Power Negotiating Game
 • What Is Power Negotiating
 • What to ask for
 • How much is enough
 • When to make an offer
 • How to respond to the other side’s offer
 • To confront or not to confront
Master Negotiating Techniques – The basics:
 • The Reluctant Seller and the Reluctant Buyer
 • The use of Higher Authority
 • Handling the Person Who Has No Authority to Decide
 • The Counter Gambits to Higher Authority
 • The Declining Value of Services
 • To Split or not to Split the Difference?
 • Handling Impasses
 • Handling Stalemates
 • Handling Deadlocks
 • To Ask or not to Ask for a Trade-Off
Master Negotiating Techniques – Intermediate:
 • Good Cop/Bad Cop technique
 • Counter Gambits to Good Cap/Bad Cap
 • What’s Nibbling
 • To Nibble or not to Nibble
 • Look Out for People Nibbling on You
 • Prevent the Other Side From Nibbling on You
 • Preventing Post-Negotiation Nibbles
 • To Taper or not to Taper Concessions
 • The Withdrawing an Offer Gambit
 • Positioning for Easy Acceptance
 • The Decoy
 • The Red Herring
 • To Commit first or not to Commit
 • Who should write the contract
 • What to concentrate on in High Power Negotiations
 • How to treat the other side during and after the negotiations
Master Negotiating Techniques – Advanced:
 • To Walk Away or not to Walk Away?
 • When to Walk Away?
 • How to Develop Walk-Away Power
 • How to Project Walk-Away Power
 • Take It or Leave It
 • Responding to Take It or Leave It
 • The Fait Accompli 
 • The Hot Potato
 • How to issue an Effective Ultimatum
 • How to Effectively respond to an Ultimatum
 • Many, many more Effective High Power Negotiation techniques.
PART II: Resolving Tough Negotiating Problems
 • To Mediate or not to Mediate?
 • The Art of Mediation
 • The Importance of Mediation
 • Shall Mediator Be Perceived as Neutral
 • Resolution Stage
 • The Art of Arbitration
 • Setting Up the Arbitration Neutrality of the Arbitrators Preliminary Meeting
 • Exchange of Information Prior to the First Hearing
 • The Arbitration Hearing
 • Conduct of the Arbitrator
 • An Important Difference Between Arbitration and Litigation
 • The Art of Conflict Resolution
PART III: Negotiating Pressure Points
 • Time Pressure
 • When to Tie Up All the Details
 • Flexibility Under Time Pressure
 • When do People Become More Flexible
 • Acceptance Time
 • Intelligence power
PART IV: 6 Rules of successful Power Negotiations:
 • Rule 1: To Admit or not to Admit That You Don’t Know?
 • Rule 2: Should you Ask the Questions?
 • Rule 3: What type of Questions to Ask?
 • Rule 4: Where You Ask the Question Makes a Big Difference?
 • Rule 5: Ask Other People
 • Rule 6: Ask Questions for Reasons, Not Gathering Information
PART V: Negotiating With Americans
 • How Americans Negotiate
 • The American Art of the Deal
 • High-Context vs. Low-Context Negotiations
 • Getting Down to Business With Non-Americans
PART VI: How to Do Business with Americans: A Guide for Non- Americans
 • Are Americans Succinct
 • How do Americans Answer Questions?
 • How do Americans Talk?
 • Are Americans Very Patriotic?
 • The American Class System
 • Religion in America
 • What is the Frontier Mentality?
 • How do Americans view time
 • Are Americans Opinionated
 • Are American Friendly
 • Business Cards
 • Tipping in America
 • The Diverse Population of America 
 • Are American Self-Reliant 
 • A Final Word About Americans
PART VII: Negotiating Characteristics of Americans
 • How do Americans Communicate?
 • Do Americans Make Outrageous Initial Demands?
 • Do Americans Negotiate in Groups or Alone?
 • Do Americans Display Emotions when negotiating?
 • What’s Americans outlook on Profits 88. Do Americans Speak Foreign Languages?
 • Are Americans well-Travelled?
 • Are Americans comfortable With Silence?
 • Do Americans Admit That They Don’t Know?
PART VIII: Negotiating Characteristics of Non-Americans
 • English People
 • French People
 • German People
 • Asian People
 • Russian People
 • Middle Eastern People
PART IX: Understanding the Players
 • Body Language: How to Read People?
 • Where and how to Negotiate?
 • The Handshake
 • Where to Sit at a Conference
 • When to Get Down to Business
 • Eye Blinking Rate
 • the Head movement
 • When the Hand Goes to the Head
 • Keep Your Eyes on the Hands 
 • What Eyeglass Wearers Can Tell You
 • Proxemics
 • Hidden Meanings in Conversation
PART X: The Personal Characteristics of an Effective Power Negotiator
 • The Courage to Probe for More Information
 • The Patience to Outlast the Other Negotiator
 • The Courage to Ask for More
 • The Integrity to Press for a Win-Win Solution
 • The Willingness to Be a Good Listener
PART XI: The Attitudes of a Power Negotiator
 • The Willingness to Live With Ambiguity
 • Be Resilient A Competitive Spirit
 • Don’t Be Conflict-Averse
 • The Beliefs of a Power Negotiator
 • Negotiating Is Always a Two-Way Affair
 • Negotiating Is Played by a Set of Rules
 • “No” Is Simply an Opening Negotiating Position
PART XII: Developing Power over the Other Side
 • Legitimate Power
 • Other Forms of Legitimate Power
 • Legitimate Power as an Intimidation Factor
 • Some Titles Don’t Mean a Thing
 • Reward Power
 • Reward Power as an Intimidation Factor
 • Coercive Power
 • Reverent Power
 • Reverent Power as an Intimidating Factor
 • Charismatic Power
 • Charismatic Power as an Intimidating Factor
 • Expertise Power
 • Expertise Power as an Intimidating Factor
 • Situation Power
 • Information Power
 • Information Power as an Intimation Factor
 • Combinations of Power
 • Other Forms of Power
 • The Power of Risk Sharing
 • The Power of Confusion
 • The Power of Communicating Options
PART XIII: Negotiating Drives
 • The Competitive Drive
 • The Solutional Drive
 • The Personal Drive
 • The Organizational Drive
 • The Attitudinal Drive
PART XIV: The Rules of Win-Win Negotiations
 • Rule 1 of Win-Win Negotiations
 • Rule 2 of Win-Win Negotiations
 • Rule 3 of Win-Win Negotiations
 • Rule 4 of Win – Win Negotiations
PART XV: SUMMARY OF THE COURSE and Q & A

Wyżej wymieniony program szkolenia Effective Strategies of Master Negotiations in English ma charakter informacyjny. Program szkolenia dostosowany jest do potrzeb i oczekiwań klienta.

Forma Szkolenia:

Szkolenie Effective Strategies of Master Negotiations in English ma charakter warsztatowy i w całości jest prowadzone w języku angielskim. Szkolenie prowadzone w języku angielskim składa się z wykładów połączonych z prezentacją multimedialną. W szkoleniu zastosowano dużo praktycznych przykładów analiz przypadków (Case studies), gier negocjacyjnych i dużo praktyki. Uczestnicy będą mogli od razu przetestować zdobytą wiedzę. Szkolenie składa się z analiz przykładowych negocjacji, symulacji, dyskusji, pracy indywidualnej, pracy w parach i grupach, pracy z kamerą, nagrań audio, nagrania video, testów i quizów.

Zgłoszenie chęci udziału:

Imię i nazwisko*
Adres email*
Numer telefonu*
Temat szkolenia*