Komunikacja w zespole/firmie

Komunikowanie się w zespołach, grupach roboczych, doskonalenie umiejętności tworzenia korespondencji, przygotowywanie i prowadzenie prezentacji

Zapisz się już teraz!

Komunikowanie się w zespołach, grupach roboczych, doskonalenie umiejętności tworzenia korespondencji, przygotowywanie i prowadzenie prezentacji

Cel szkolenia:

Nabycie i rozwinięcie kompetencji w zakresie skutecznego porozumiewania się, nabycie umiejętności wdrożenia efektywnej komunikacji w środowisku uczestnika szkolenia, wzrost kompetencji w zakresie korespondencji z klientem poprzez email, pisma, listy, nabycie umiejętności komunikowania się w grupie, umiejętność przygotowania i poprowadzenia prezentacji


Korzyści:

- zwiększenie kompetencji w zakresie efektywnego komunikowania się z innymi

- polepszenie współpracy w grupach

- poznanie i umiejętność stosowania różnych technik komunikacyjnych

- świadomość i umiejętność rozwiązywania konfliktów


Grupa docelowa:

Pracownicy, menedżerowie, którzy chcą zwiększyć swoje kompetencje w zakresie komunikacji.

 

Program szkolenia:

Proces komunikacji

Kanały komunikacji

Komunikacja werbalna

Komunikacja niewerbalna

Efekt pierwszego wrażenia i jego rola

Ustalenie celu

Do czego dążę – SMART

Argumentacja

Bariery utrudniające komunikację

Style komunikacji

Omówienie poszczególnych stylów

Test – jaki jest mój styl?

Aktywne słuchanie, rola i bariery w aktywnym słuchaniu

Techniki aktywnego słuchania

Typy słuchaczy

Komunikaty pozawerbalne

Odbiór komunikatu przez słuchacza

Budowanie relacji i odpowiedniego nastawienia

Zaufanie, empatia

Budowanie relacji

Komunikat „Ja”

Percepcja

Spostrzeganie – czym jest i jego rola

Komunikacja i ujawnianie „Ja”

Okno Johari

Kwadrat von Thuna

Trudne sytuacje w kontakcie z klientem

Trudny klient czy trudna sytuacja

Konflikt

Komunikacja poprzez inne kanały

Sztuka komunikacji poprzez email

Social media

Korespondencja, pisma, listy

Komunikacja w grupie

Podejmowanie decyzji przez grupę

Proces decyzyjny

Trudności związane z podejmowaniem decyzji

Wystąpienia publiczne

Przygotowanie wystąpienia

Prezentacja wystąpienia

Radzenie sobie z trudnościami

Podsumowanie

Co sprawia, że komunikacja jest skuteczna

Wnioski

Forma szkolenia:

wykłady, warsztaty, ćwiczenia

Czas trwania: 16h

Korzystając ze szkolenia otrzymasz:

√ komplet materiałów szkoleniowych

√ lunch

√ dostęp do całodziennego bufetu kawowego

√ imienny certyfikat ukończenia szkolenia

√ gwarancję indywidualnych konsultacji z trenerem przez 6 miesięcy od zakończenia szkolenia (telefonicznych i mailowych)


Metody szkolenia:

Wykład angażujący uczestników szkolenia

Trenerzy przekazują wiedzę teoretyczną angażując uczestników szkolenia do aktywnego udziału w szkoleniu

Warsztaty i ćwiczenia

Trenerzy angażują uczestników szkolenia do przećwiczenia poznawanych umiejętności poprzez specjalnie przygotowane zestawy zadań, kreatywnych ćwiczeń i innych aktywności

Burze mózgów

Trenerzy aktywizują grupę w celu wspólnego poszukiwania nowych pomysłów, kreatywnych rozwiązań, nowych dróg

Gry szkoleniowe

Trenerzy stosując to narzędzie umożliwiają uczestnikom szkolenia spojrzenie na tematykę szkolenia z innej perspektywy, kreatywnie wpływając na przyswajanie nowej wiedzy

Dyskusja moderowana

Dyskusja jest dla uczestników szkolenia źródłem wymiany doświadczeń, możliwością podzielenia się swoją wiedzą z innymi oraz spojrzenia na problem z innej perspektywy