Komunikacja Interpersonalna

Komunikacja (ta werbalna i niewerbalna) odpowiada za 93% naszego sukcesu w osiąganiu zamierzonego celu. Zarówno w sytuacjach codziennych, w życiu prywatnym, ale również w sprawach zawodowych, w kontaktach z klientami czy z szefem. Na szczęście da się ją wytrenować! Wymaga to tylko odrobiny zaangażowania…

Zapisz się już teraz!

Cel szkolenia:

 • nabycie i rozwinięcie kompetencji w zakresie skutecznego porozumiewania się,
 • nabycie umiejętności wdrożenia efektywnej komunikacji w środowisku uczestnika szkolenia

Korzyści:


- zwiększenie kompetencji w zakresie efektywnego komunikowania się z innymi

- polepszenie współpracy w grupach

- poznanie i umiejętność stosowania różnych technik komunikacyjnych

- świadomość i umiejętność rozwiązywania konfliktów


Grupa docelowa:

 • Wszyscy, którzy chcą zwiększyć swoje kompetencje w zakresie lepszego porozumiewania się z innymi
 • Wszyscy, którzy chcą osiągać więcej poprzez skuteczniejsze porozumiewanie się
 • Wszyscy, którzy chcą być lepiej zrozumiani

Program szkolenia


 • Proces komunikacji
 • Kanały komunikacji
 • Komunikacja werbalna
 • Komunikacja niewerbalna
 • Efekt pierwszego wrażenia i jego rola
 • Ustalenie celu

 • Do czego dążę – SMART
 • Argumentacja
 • Bariery utrudniające komunikację
 • Style komunikacji

 • Omówienie poszczególnych stylów
 • Test – jaki jest mój styl?
 • Aktywne słuchanie, rola i bariery w aktywnym słuchaniu

 • Techniki aktywnego słuchania
 • Typy słuchaczy
 • Komunikaty pozawerbalne
 • Odbiór komunikatu przez słuchacza
 • Budowanie relacji i odpowiedniego nastawienia

 • Zaufanie, empatia
 • Budowanie relacji
 • Komunikat „Ja”
 • Percepcja

 • Spostrzeganie – czym jest i jego rola
 • Komunikacja i ujawnianie „Ja”
 • Okno Johari
 • Kwadrat von Thuna
 • Podsumowanie

 • Co sprawia, że komunikacja jest skuteczna
 • Wnioski

Forma szkolenia: wykłady, warsztaty, ćwiczenia

Czas trwania: 8h


Korzystając ze szkolenia otrzymasz:


√ komplet materiałów szkoleniowych

√ lunch

√ dostęp do całodziennego bufetu kawowego

√ imienny certyfikat ukończenia szkolenia

√ gwarancję indywidualnych konsultacji z trenerem przez 6 miesięcy od zakończenia szkolenia (telefonicznych i mailowych)


Metody szkolenia:


Wykład angażujący uczestników szkolenia

Trenerzy przekazują wiedzę teoretyczną angażując uczestników szkolenia do aktywnego udziału w szkoleniu

Warsztaty i ćwiczenia

Trenerzy angażują uczestników szkolenia do przećwiczenia poznawanych umiejętności poprzez specjalnie przygotowane zestawy zadań, kreatywnych ćwiczeń i innych aktywności

Burze mózgów

Trenerzy aktywizują grupę w celu wspólnego poszukiwania nowych pomysłów, kreatywnych rozwiązań, nowych dróg

Dyskusja moderowana

Dyskusja jest dla uczestników szkolenia źródłem wymiany doświadczeń, możliwością podzielenia się swoją wiedzą z innymi oraz spojrzenia na problem z innej perspektywy